email: serdev@gmail.com

web stats

Д-р Май Туан: Най-модерните методи ...
Непрестанен интерес към българските ...
Д-р Николай Сердев поканен да ...
Искате стегнато и перфектно ...
Beauty without scars: MEDICAL ...
10 НЕЩА, КОИТО НЕ ЗНАЕХМЕ ЗА Д-Р ...
SAN SALVADOR AESTHETIC SURGERY ...
Лекции на д-р Сердев пред ...
ОСЕМ ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „КОЗМЕТИЧНА ...
Tecnica del dr. serdev
Прякото инжектиране на силикон е ...
Революционен метод за ново и ...
Dear Prof N. Serdev, It has been ...
I wish to become more familiar with ...
Miami, Soluna MD Introduces New ...

Полезни линкове

 
Медицински център по Естетична Хирургия
 
Международен журнал за козметична Хирургия
 
Международна Академия за Козметична Хирургия
 
Международен Борд за Козметична Хирургия
 
Европейска Асоциация за Козметична Хирургия
 
Азиатска Тихоокеанска Академия за Козметична Хирургия
 
Австралийски Колеж за Козметична Хирургия
 
Корейска Академия Международна Козметична Хирургия
 
Колумбийска Академия за Медицина и Естетична Хирургия
 
Американска Асоциация за Естетична Медицина и Хирургия
 
Американска Академия за Козметична Хирургия
 
Европейска Академия за Козметична Хирургия
Новините МНЕНИЯ

16 Юни 2021, 16:26


 
ОСЕМ ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „КОЗМЕТИЧНА (ЕСТЕТИЧНА) ХИРУРГИЯ” Интервю с д-р Николай Сердев, д.м.
 
 МЗ З.З., Наредба 31/2001, Наредба 34/2006-7, Наредба 6/2008, 4 Юни 2009, 19:24
 
   Интервю с д-р Николай Сердев, д.м.
  Председател на българското дружество по естетична хирургия и медицинa
  
   Доктор Сердев, каква е разликата между специалността „Козметична (естетична) хирургия” и например специалностите „Пластично-възстановителна хирургия”, „УНГ”, „Дерматология и венерология”. Такива специалисти рекламират, че извършват козметични, естетични операции.
   - През 2000 год. в Токио медицинската общественост се събра и дефинира новата модерна специалност: ”Естетична козметична хирургия” за разкрасяване на здрави пациенти! Поради развитието на свободната мисъл и екстремно специализираната същност на разкрасяването в медицината, тя бе декларирана като „автономна и независима от всяка друга специалност.” С подписването на “Декларацията от Токио 2000” посочената специалност окончателно се обособи и узакони в световен мащаб. По целия свят модерно мислещите нации отграничиха посочената специалност от всички останали.
  Думите „естетика” и „козметика” на гръцки и съответно латински език означават едно и също, т.е. „разкрасяване, наука за разкрасяване”. Специалността „Козметична (естетична) хирургия”, бе основана в България от 2001г., за да отговори на световните тенденции и препоръки. Тя е единствената специалност, третираща клинично здрави пациенти - подчертавам, здрави хора, без заболяване в областта на операцията или манипулацията, които само по свое желание, осмислено и консултирано със специалист в областта на козметичната (естетична) хирургия, изискват и се подлагат на необходимите оперативни и мини-инвазивни процедури, за което заплащат сами, именно защото са здрави и нямат заболяване. Козметичната (естетична) хирургия няма нищо общо със здравно-осигурителната каса и не може да сключва договор за заплащане по клинични пътеки. Обратно, всички други специалности - цитирани от Вас по горе - лекуват болни по клинични пътеки, за което хората заплащат здравни осигуровки. Смесването на здрави и болни от една страна е неправилно по медицински показания и от друга, източва здравната каса. Ето защо Министерство на здравеопазването още през 2001г. отдели специалността „козметична (естетична) хирургия” от всички други специалности, за да не бъдат ощетявани нито здравната каса (НЗОК), нито здравно осигуряващите се, които дават парите си, за да бъдат лекувани при заболяване, а не, за да се увеличи бюста на някой. От друга страна, отделянето на „козметичната (естетична) хирургия” защитава болните, платили здравно-осигурителните си вноски, за да не им се искат пари за допълнително заплащане за „уж-естетични” операции при болни, което е много известна корупционна практика понастоящем. Болните с изгаряния, например, се нуждаят от множество операции, но след първоначалното покриване на кожата, някои пластични хирурзи твърдят, че следващите операции ставали „естетични”. Това не е така, тъй като в медицинския стандарт по козметична (естетична) хирургия ясно е казано, че естетична операция е тази, която се извършва при здрави пациенти без заболяване в областта на операцията или манипулацията, само по тяхно желание, срещу заплащане от самите тях. Болните с изгаряния и други заболявания не подлежат на естетични, а на пластични операции по повод ръбцови промени на кожата, което е наречено „ръбцова болест”. След като здравно-осигурителната каса заплаща тези операции - от първата до последната, болните не трябва да бъдат корупционно насилвани да плащат допълнително.
  Както във всички сфери на дейност в държавата, така и в медицината действат закони! Тези закони ясно и точно определят кой и какво може да прави! Съгласно Наредба 6 от 04.04.2008г. на Министерството на здравеопазването бе отредено, кой и как може законно да практикува „козметична (естетична) хирургия”. Това се наложи поради много основания, отразени в тази наредба. А ИМЕННО: с цел да се ограничат: двойното заплащане (корупцията), размиването на границата „болен/здрав”, извършване на дейност от неспециалисти, извършване на операции в септични условия и инфектиране на здрави пациенти с опасност за здравето им и дори живота, а да не говорим за тотално различните методи в естетиката. Всяка медицинска специалност има своя законова рамка, отразена в законови медицински стандарти за извършване на дейност. Спечелилите конкурс лекари, желаещи да придобият съответна специалност и утвърдени с наредба на МЗ, се подлагат на няколко годишно обучение, след което трябва да положат успешно изпит за придобиване на специалността – такива са изискванията и при специалността „козметична (естетична) хирургия”. Лекари обучавани в други специалности са запознати с техните методи, но не и с методите на естетичната хирургия, изискващи липса на белези, мини-инвазивност, максимално щадене на тъканите и мн. други. При другите хирургически специалности щаденето на кожата и тъканите остава на заден план, за да се достигне болният орган при добра видимост и да се извърши лечебното действие. Такива методи оставят видими и с нищо не заличаващи се белези (цикатрикси), каквито в естетичната хирургия са недопустими, а се ползват минимални кожни перфорации на скрити места и изключително мини-инвазивни техники за постигане на искания разкрасяващ резултат.
  Що се касае до рекламата на неспециализирана, неразрешена и неакредитирана дейност от не-специалисти, тя съгласно закона за здравето е НЕЗАКОННА дейност. Такава незаконна дейност вреди и нарушава правата на пациентите, защото информира неправилно и те биха могли да навредят на себе си.
  Неспазването на законовите разпоредби, които отграничават една специалност от друга, един лекар специалист от друг лекар специалист, козметичната (естетична) хирургия от пластично-възстановителната хирургия, създава опасност за живота и здравето на пациентите. Това не трябва де се допуска под страх от наказателно отговорност. Всеки, който подбужда друг да не спазва законите, също носи наказателна отговорност. Това не трябва да се прави. В много телевизионни предавания с широка аудитория, поканени пластични хирурзи коментират несвойствената за тяхната специалност, козметична (естетична) хирургия, и с това нарушават законите на страната. Не може не-специалист по козметична /естетична/ хирургия да подвежда аудиторията относно методите, средствата и медикаментите, с които се извършват козметични операции. Не може да се твърдят обстоятелства и факти, които ще увредят живота и здравето на пациентите, поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.
  Наказателният кодекс казва: Чл. 134. (1) Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва:
  1. с лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и
  2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) с лишаване от свобода до две години или с пробация при средна телесна повреда.
  Също така се наказва и подбудителя като съизвършител.
  Също така се „забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на продукти, които не отговарят на изискванията.”
  
   Д-р Сердев, Какви са основните изисквания на Наредба № 6 от 4 април 2008 г. за утвърждаване на „Медицински стандарт "Козметична (естетична) хирургия", която заменя предишни документи, свързани с естетична и козметична хирургическа дейност.
   - Основните изисквания на обнародвания медицински стандарт по "козметична (естетична) хирургия" - КЕХ са: териториална самостоятелност и недопускане смесването на потоци с различна степен на асептика, изискване за осъществяване на тази дейност от специалист козметичен хирург и много, много други… Ето някои цитати от „Стандарта”:
  „Раздел III. Дейността по КЕХ се осъществява …
  1.2. …с изискване за териториална самостоятелност и недопускане на смесването на потоци с различна степен на асептика.
  2. Извършване на козметични (естетични) операции с различен обем и сложност:
  2.1. С голям обем и сложност: …
  2.1.12. осъществяват се от специалист по КЕХ с висока квалификация…
   2.2. Операции със среден обем и сложност : …
  2.2.6. осъществяват се от специалист-хирург по КЕХ …
  2.3. Операции с малък обем и сложност:…
  2.3.2. осъществяват се от специалист-хирург по КЕХ или от специализант под ръководството на специалист по КЕХ”
  Това са само някои от основните изисквания, само малка част от целия нормативен документ, на който се базира добрата практика.
  
   Пластични хирурзи се рекламират като специалисти по „пластична и естетична хирургия”? Съществува ли такава специалност? Например отварям Интернет и в раздела естетична хирургия се рекламират десетки лекари и клиники по „пластична и естетична хирургия”, включително от секции по изгаряния и пластична хирургия. Какви са условията в клиниката по изгаряния, може ли там да се извършват естетични операции?
   - Както вече цитирах наредбата на МЗ, съществува специалност козметична (естетична) хирургия, не съществува смесена специалност пластична естетична хирургия, затова, защото естетичната хирургия се практикува само от специалисти по „козметична (естетична) хирургия” в чиста среда, отделена от всякакви инфекции и смесвания с болни с гнойни рани или т.н. „потоци” с различна степен на асептика. Септичните условия в пластични клиники или отделения по изгаряния не отговарят на елементарни условия, и нарушават всички основни медицински правила, а не само тези на определен медицински стандарт.
  
   Д-р … в сайта си се предлага като специалист по обща, пластично-реконструктивна и естетична хирургия и специалист по изгаряния и последствията от тях. Объркващо нали?
   - Пак повтарям! Не може даден лекар да се афишира пред обществеността чрез реклама или с други средства, че е специалист в дадена област, ако той не е специализирал по общоприетите начини и ако не е положил успешно изпит и няма издаден за това сертификат по утвърдения за това начин. Същият може би притежава специалност по обща хирургия и/или специалност по пластично-възстановителна хирургия. Но специалността по естетична хирургия е друга, аз като член на изпитната комисия, не знам същият да се е явявал на изпит и да я притежава, което значи, че няма право да я практикува легално.
  
   Това важи ли и за клиниките по пластично – възстановителна хирургия?
   - Вече казах, че естетична хирургия съгласно медицинския стандарт не може да се практикува в септичната среда на пластична клиника. По стандарт естетичната хирургия трябва да се отдели изцяло, на друго място в друга изцяло териториално отделена клиника.
  Лекарите, които нямат специалност по козметична (естетична) хирургия, а искат да я практикуват, следва да преминат своето следдипломно обучение с полагане на изпит. Всеки лекар има право на такава специализация.
  
   Нека разгледаме публикувания списък нататък. Естетична хирургия в пластични клиники рекламират… Тук се изреждат най-малко 20 пластични, УНГ, лицево-челюстни специалисти и дерматолози, клиники в София, Пловдив, Варна и т.н.
   - Съжалявам, нито един от цитираните лекари към днешна дата не знам да има придобита специалност по козметична (естетична) хирургия. Вече цитирах наредбата, че не може да се смесва пластично-реконструктивна с естетична хирургия в една и съща клиника, нито с лицево-челюстна, УНГ или дерматологично-венерологична дейност. Важно е да се знае, че посочените специалности лекуват заболявания с гнойни усложнения. Смесването на тези болни със здрави пациенти представлява опасно занемаряване на основни принципи за асептика в медицината и хирургията. Дейност по козметична (естетична) хирургия по стандарт не може да се извършва в нито една клиника на друга хирургическа или не-хирургическа специалност. Изисква се пълно териториално отделяне, а операции и манипулации се извършват от специалист по козметична (естетична) хирургия.
  
   Освен това може ли козметична (или естетична) хирургия да бъде извършвана в клиники не-лицензирани и не-акредитирани за такава дейност от МЗ.
   - Не, незаконосъобразно е и пациентите не са защитени от закона. Всяко лечебно заведение за козметична (естетична) хирургия трябва да бъде лицензирано и акредитирано за дейност в тази специалност. Акредитацията в друга специалност не важи за естетичната хирургия. Изпълнителната агенция „Медицински инспекторат” следи именно за съответствие структурата, регистрацията, спазване на стандартите и осъществява дейност по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения.
  
   Вие какви специалности имате и за какво е акредитирана вашата клиника?
   - Освен обща хирургия, имам признати специалности по „козметична хирургия” от Международния и Европейски Бордове по козметична хирургия и българска специалност по „Козметична (естетична) хирургия”. Клиниката има акредитация за дейност и обучение по „козметична (естетична) хирургия”. Клиниката е единственият акредитиран център за специализация към Медицинския университет, София, отдадена със заповед на Министъра на здравеопазването. При нас специализират всички специализанти по специалността, които скоро ще бъдат свежото попълнение обучени специалисти.
  
   По списания се срещат реклами за инжектиране на ботулинов токсин и хиалуронова киселина в козметични салони и извършване на лазерна липосукция и лифтинги в медико-козметични центрове.
   - Доколкото съм запознат, козметични салони и медико-козметични центрове попадат в графата не-хранителни заведения. Те не са оборудвани и нямат разрешение за такава медицинска и още по-малко за оперативна дейност. Пациентите в такива заведения не са защитени от закона, ако върху тях се извършва такава медицинска дейност. Последствията могат да бъдат повече от опасни за здравето при липса на медицинско разбиране за стерилност, стерилизация, асептика и антисептика. Ето защо регулаторните механизми в нашата специалност са така важни и тя трябва да се практикува от дипломирани медицински специалисти.
  
   След като лекари притежаващи други специалности за лечение на болни, а не на здрави пациенти, си позволяват дейност по „козметична (естетична) хирургия”, декларират я в дейността си, в ценоразписите си, рекламират се по медии и интернет? – с това не нарушават ли лекарската етика?
   - Наша проверка показа, че естетична хирургия рекламират и се опитват да извършват специалисти от УНГ, изгаряния - пластично-възстановителна хирургия, лицево-челюстна хирургия, дерматолози. Всеки реже, съгласно наученото от практиката в неговата специалност, с различни, неточни методи, без разбиране спецификата, без подготовка и без разбиране на философията и изискванията на естетичната хирургия за разкрасяване на здрави пациенти и минималното травмиране на тъканите. В разговори с някои такива хирурзи, те се „подсмихват”, че „не били в нарушение” на дейността, разрешена им от притежаваната специалност, тъй като извършваните операции били записвани като операции от тяхната специалност, например „пластични” или „реконструктивни”. По този начин по документи лекарите не са в нарушение на специалността си, освен, че влизат в противоречие на всичко казано до тук (неспазване на асептика и антисептика) те, ощетяват здравни-осигурителната каса и здравно осигуряващи се, за сметка на собственото облагодетелстване. Такива лекари стимулират пациентите с намалени цени, ако минат по клинична пътека, което е и нелоялно и незаконосъобразно – НЗОК плаща и е ощетена, ощетени са здравно-осигуряващите се, касира се двойно заплащане, подбиват се реалните цени на операциите, базирани на вложените материали, труд, оборудване, цената на клиничната база, обучение, специализации и пр. срещу неспециализирана медицинска практика, извършвана за сметка на лечебното заведение, без заплащане на данъци, без заплащане на нищо от горепосочените разходи за операция.
  
   След като има несъответствие между акредитацията, регистрирания предмет на дейност и действително извършваната дейност в клиниките за болни, рекламиращи козметични, естетични операции и процедури, какви са опасностите за здравите пациенти?
   - Опасностите са много: смесване на контактни дерматологични и венерологични заболявания със здрави пациенти в дерматологични клиники, смесване на здрави пациенти с болни с тежки инфекции от изгаряния и болни с открити рани в клиники по пластично-възстановителна хирургия, смесване на стерилизацията, записване на болни като „здрави” за допълнително заплащане, на здрави като „болни” пак със същата цел, финансово изцеждане на инвалидизирани болни с изгаряния и др., финансово навреждане на здравната каса – НЗОК, която е принудена да намалява броя на платените клинични пътеки, поради недостиг на средства и др.
  
   Какви са принципите на специалността "козметична (естетична) хирургия”?
   - Съгласно медицинския стандарт дейността се осъществява в съответствие със следните принципи:
  Първо: „Минимализиране и миниатюризиране на видимите цикатрикси. Тенденция е миниинвазивните и неинвазивните методи да заемат все по-голям процент от извършваната дейност. Навлизането на нови методи, технологии и апаратура все повече позволява използване на точковидни белези и избягване на рязане и изрязване на кожа, т.н. инцизии и ексцизии, оставящи неизличими белези - цикатризиране, което компрометира и резултат се оказва неестетичен.”
  Второ: „Избягване на ненужна оперативна травма на тъканите, намаляване на обема на оперативните интервенции. Минимализирането на оперативната травма подобрява резултата. Всеобщо наложеното мото е "Less is more" - "по-малко е по-добре". Такъв подход подобрява и съкращава следоперативния период, което отговаря на основните изисквания на пациентите - по-бързо възстановяване и завръщане към социалния живот.”
  Трето: „Асептиката е основно и много важно изискване при клинично здрави пациенти. Изискването за асептика и асептични потоци наложи световна тенденция за изнасяне на дейността по козметична (естетична) хирургия извън болниците, където е налице т.н. „болнична инфекция” – създадени резистентни щамове на микроорганизми, опасни за инфектиране на здравите оперирани пациенти. Дейността по стандарт трябва да се практикува в извънболнични еднопрофилни лечебни заведения по козметична (естетична) хирургия с оглед постигане на по-висока степен на асептика и свеждане на инфектирането на здрави пациенти под например 0,03%.
  Четвърто: В стандарта е записано, че следните методи са непрепоръчителни и трябва да се избягват: Това са:
  „- свободна и несвободна кожна пластика, характерни за пластичната хирургия, както и методите на свободно и несвободно пренасяне на цели тъкани, характерни за реконструктивната хирургия - те са непрепоръчителни в козметичната (естетичнатата) хирургия, поради оставяне на тежки белези.”
  „- Методи, водещи до цикатризиране (оставяне на белези), непрепоръчителни в естетиката и козметиката Те могат да се прилагат само, ако другите методи на козметичната (естетичната) хирургия са недостатъчно ефикасни, например при наличие на значим излишък или увисване и нееластичност на кожата.”
  „- Методите, които особено при млади хора, водят до неестетични белези (ръбцообразуване). Това са методите на ненужно изрязване на кожа на гърдите, корема, лицето, седалището, бедрата, когато за тази цел са налице и могат да се използват други методи на козметична (естетична) хирургия.”
  „- Изрязването - резекционна несвободна кожна пластика може да се използва само когато всички останали естетични методи биха са изчерпани като възможности или те биха били недостатъчно ефикасни спрямо увисване или нееластичност на кожата. Такива състояния са единствено гигантомастия (несъразмерно големи гърди), увисване (престилка) на корема, тотално увисване на кожата на тялото след драстично отслабване.” Когато няма висене на кожа, рязането и изрязването й е забранено.
  
   Чувалa съм пластични хирурзи да казват, че независимо от разрезите, белезите изчезвали след 6 месеца или се премахвали с лазер. Може ли това да е вярно?
   - Белезите остават за цял живот и по смисъла на наказателния кодекс ненужно направените белези са увреждания и ако лекар твърди, че се премахват или изчезват, то е, за да склони пациентите да приемат нещо, което не биха искали. Осъзнаването идва едва по-късно, пациентите създават комплекси, престават да общуват интимно или се крият в тъмнина и дрехи, обикалят различни хирурзи, за да им махнат белезите, но това вече е невъзможно. Опасност съществува и поради това, че в създадената джунгла от нерегламентирани услуги, винаги биха могли да се намерят хирурзи, които за заплащане ще изрязват по повод и без повод, ще създават нови белези и ще влошават състоянието на пациентите.
  Всеки дипломиран лекар има право да специализира и да получи специалност по „козметична (естетична) хирургия”, основа за добра медицинска практика. Аз лично очаквам Министерство на здравеопазването и оторизираните от него органи да въведат ред в практикуването на специалността „козметична (естетична) хирургия” за доброто на пациентите.
  
  Едно интервю на Ралица Александрова